ชื่อโรงเรียน โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 

ที่ตั้ง  161  หมู่  13  ตำบลงิม  อำเภอปง  จังหวัดพะเยา 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36 

โทรศัพท์  0-5444-8356  โทรสาร  0-5444-8359    

websitewww.pongppk.ac.th

เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

เนื้อที่  115  ไร่  90  ตารงวา