ปรัชญาของโรงเรียน

โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมมีความเชื่อว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
          ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข”

 วิสัยทัศน์

ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  ควบคู่โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนมาตรฐานสากล
         ดำรงตนบนพื้นฐานความเป็นไทย  ภายในปี  2562

 คติพจน์ประจำโรงเรียน

          นต.ถิปญ.ญา  สมา อาภา หมายถึง  “ แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

 คำขวัญประจำโรงเรียน

          “ วิชาการดี  กีฬาเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   สัมพันธ์ชุมชน  ดำรงประชาธิปไตย”

 อักษรย่อของโรงเรียน   

           ป. พ. ค.

  อัตลักษณ์ 

         “นักเรียนมีจิตอนุรักษ์ธรรมชาติ”

 เอกลักษณ์

       “โรงเรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”