นางสาวจิตรวี   ซื่อสัตย์
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 
นางอ้อยใจ   ทองเอก
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการพิเศษ
นายสายัณห์  ชูประเสริฐ
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายใจ  สมจิต
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการพิเศษ