805
 
 
นางกัลยา  สวยงาม
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
นายอภิญญา  ศุภการกำจร
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการ
นายกรีฑาพล ไทยสำราญ
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ
นางสาวธัญวรัตน์  อินจา
ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ
   
 
นางสาวชนนิกานต์  แก้วเทพ
ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ