นางสาวกาญจนา  แสนวงศ์
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
 
icon
นางวิวา  ไชยลังกา
ตำแหน่ง::ครูชำนาญการ
นางสาวอำพา   ไชยภาพ
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ
นายชาญวิทย์ ขัติยะ
ตำแหน่ง :: พนักงานราชการ