502 
 
นายธีรชัย  เสมานุสรณ์
ตำแหน่ง :: ครูชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
307 103
304
นายชำนาญ  อิทธิยา
หัวกลุ่มงานอำนวยการ
E-mail :: 
นายวิรัตน์  ดวงแก้ว
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นางณิราพร อิทธิยา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ
E-mail :: 
 205
 
  นางสายใจ สมจิต
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
E-mail :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.